روایت روزهای تلخ و شیرین واکسیناسیون

برنامه ملی واکسیناسیون علیه کووید ۱۹ که بهمن سال ۹۹ در کشور آغاز شد، بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، به یکباره سرعت بیشتری گرفت و تا کنون نیز بیش از ۱۰۷ میلیون دوز واکسن تزریق شده است.