دادستان کل کشور: هرکس از یک قاضی فسادی مستند سراغ دارد، به بنده گزارش دهد

دادستان کل کشور با تاکید بر خورد با فساد در درون دستگاه قضایی افزود: هرکسی از یک قاضی یا یک کارمند، فسادی را به صورت مستند سراغ دارد به بنده گزارش دهد و مطمئن باشید آن را رسیدگی خواهیم کرد.