روستای بدون بیکار در مسیر بیکاری است/ قاب سازی ها در قاب تعطیلی

همدان- روستای کاج که قطب تولید قاب عکس در کشور محسوب می‌شود و روزگاری نام روستای بدون بیکار را داشت، این روزها در سایه نبود حمایت‌ها، در مسیر تعطیلی واحدها و بیکاری نیروها قرار گرفته است.